محاسبات نرمالیته

محاسبات نرمالیته

تعریف نرمالیته: تعداد اکیوالان های حل شده در یک لیتر محلول
تعریف اکی والان: تعداد گرم هایی از هر ماده که در واکنش های شیمیایی معادل یک گرم هیدروژن عمل نماید.

عدد n برای اسیدها برابر تعداد یون هیدروژنی است که در آب آزاد می کند. مثال:

HCl → n=1 , H2SO4 → n=2 , H3PO4 → n=3

عدد n برای بازها برابر تعداد یون هیدرواکسیدی است که در آب آزاد می کند. مثال:

NaOH → n=1 , Ca(OH)2 → n=2 , Al(OH)3 → n=3

عدد n برای نمک ها برابر تعداد فلز ضرب در ظرفیت فلز. مثال:

KCl → n=1 , Na2SO3 → n=2 , Ca3(PO4)2 → n=6

عدد n برای فلزات برابر ظرفیت فلز. مثال:

Na → n=1 , Ca → n=2

عدد n برای نافلزات برابر ظرفیت نافلز . مثال:

S → n=2

عدد n در واکنش های اکسایش کاهش برابر تغییر عدد اکسایش یا کاهش. مثال:


MnO4 + H+ + e → Mn2+ + H2O

در واکنش بالا تغییر درجه ی Mn از ۷+ به ۲+ (پنج درجه) تغییر کرده پس n برابر ۵ است

دیگر فرمول های مورد استفاده در مسائل نرمالیته:

چند نمونه مسئله که با فرمول های بالا حل می شود:
۱- نرمالیته محلول ۲ گرم بر لیتر سدیم هیدرواکسید (سود سوز آور) را به دست آورید؟


NaOH=40 g/mol


۲- نرمالیته محلول سولفوریک اسید ۹۵٪ با چگالی ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب را به دست آورید؟


H2SO4=98 g/mol

۳- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال پتاسیم هیدرواکسید (پتاس سوز آور) چند گرم پتاس خالص را باید به حجم برسانیم؟


KOH=56 g/mol
چون سود سوز آور خالص(جامد خشک) است از روش زیر استفاده می کنیم. این روش برای همه ی مواد جامد به کار می رود.

۴- برای تهیه ی ۲۵۰ سی سی محلول ۲ نرمال نیتریک اسید چند سی سی از اسید ۶۵٪ با چگالی ۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را باید به حجم برسانیم؟


HNO3=63 g/mol
چون نیتریک اسید محلول است (وقتی محلول است صورت مسئله درصد و چگالی را می دهد) از روش زیر حل می کنیم.

ابتدا نرمالیته ی محلول غلیظ را به دست می آوریم:
سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم چند سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم برسانیم:
یعنی ۸/۹۲ سی سی از اسید غلیظ را باید به حجم ۲۵۰ سی سی برسانیم تا محلول ۲ نرمال حاصل شود

۵- ده (۱۰) سی سی سود نرمال( یک نرمال) توسط ۲/۵ سی سی هیدروکلریک اسید(HCl) خنثی می شود نرمالیته و مولاریته اسید را به دست آورید؟


NaOH=40 g/mol
HCl=36/5 g/mol

با توجه به فرمول N=nM برای اسیدها و بازهای یک ظرفیتی n=1 نرمالیته و مولاریته با هم برابر است

برای فرراگیری بهتر و عمیق تر این بخش از دانش شیمی اپلیکیشن محلول ها را بخوانید:


همچنین اپلیکیشن محاسبه گر شیمی ۲۱ نوع محاسبه ی شیمی را انجام می دهد از جمله محاسبات غلظت ها


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*