در فروشگاه اینترنتی کیمیکال وسایل و مواد آزمایشگاهی شیمی به صورت بسته های جداگانه به فروش می رسد.

هم اکنون بسته ی ابزارهای ابتدایی آزمایشگاه شیمی در دسترس است و به زودی بسته های

ابزارهای تکمیلی شیمی

ابزارهای الکتروشیمی،

ابزارهای محلول سازی،

ابزارهای تقطیر،

کیف نمک های خنثی،

کیف اسیدها و نمک های اسیدی،

کیف بازها و نمک های بازی و … عرضه خواهد شد.