حقایق شیمی

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۱۰۱ تا ۱۱۲ مندلیوم, نوبلیوم, لارنسیوم, رادرفوردیوم, دوبنیوم, سیبورگیوم, بوریوم, هاسیوم, ماینتریوم, دارماستادیوم, رونتگنیوم, کوپرنسیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۹۱ تا ۱۰۰ پروتاکتنیوم, اورانیوم, نپتونیوم, پلوتونیوم, آمریسیوم, کوریوم, برکلیوم, کالیفورنیوم, انشتینیوم, فرمیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ۸۰ http://kimical.ir/fact12/ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۸۱ تا ۹۰ تالیم, سرب, بیسموت, پولونیم, آستاتین, رادون, فرانسیوم, رادیوم, آکتینیم, توریم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ۸۰ http://kimical.ir/fact12/ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۷۱ تا ۸۰ لوتتیم, هافنیم, تانتال, تنگستن, رنیوم, اوسمیم, ایریدیوم, پلاتین, طلا, جیوه لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ۸۰ http://kimical.ir/fact12/ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۶۱ تا ۷۰ پرومتیم, ساماریوم, یوروپیوم, گادولینیم, تربیوم, دیسپروزیوم, هولمیم, اربیوم, تولیم, ایتربیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ۸۰ http://kimical.ir/fact12/ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی (طلا)

چهارده حقیقت جالب درباره ی طلا لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ۸۰ http://kimical.ir/fact12/ عناصر ۸۱ تا ۹۰ http://kimical.ir/fact13/ عناصر ۹۱ تا ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

حقایق شیمی عناصر ۵۱ تا ۶۰ آنتیموان, تلور, ید, زنون, سزیم, باریم, لانتان, سریم, پرازئودیمیم, نئودیمیم Created: Artist Kaycie D لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

حقایق شیمی عناصر ۴۱ تا ۵۰ نیوبیم, مولیبیدن, تکنسیم, روتنیم, رودیم, پالادیم, نقره, کادمیم, ایندیم, قلع Created: Artist Kaycie D لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

حقایق شیمی عناصر ۳۱ تا ۴۰ گالیم, ژرمانیوم, ارسنیک, سلنیوم, برم, کریپتون, روبیدیم, استرانسیوم, ایریتیم, زیرکونیوم Created: Artist Kaycie D لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ ... ادامه مطلب »

حقایق شیمی(عناصر)

حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۲۱ تا ۳۰ اسکاندیم, تیتانیم, وانادیم, کروم, منگنز, آهن, کبالت, نیکل, مس, روی Created: Artist Kaycie D لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ... ادامه مطلب »