مهندس شیمی نساجی

مشاور صنایع شیمیایی

توسعه دهنده اپلیکیشن اندروید

دبیر شیمی