چگونه روی کربنات و منیزیم کربنات را از هم تشخیص دهیم