رنگهـای پـودری

بهمن ۱۳, ۱۳۹۴

رنگ های پودری الکترواستاتیک

رنگهـای پـودری از ترکیباتـی ماننـد رزیـن هـا(Resins)، دانـه هـای رنگـی (Pigments)، افزودنـی هـا(Additive) و پرکننـده هـا(Fillers) تشـکیل شـده اسـت. که بصورت پودرهای ریز تولید می شوند […]