اضافه کردن هیدروژن سولفید به یون روی در محیط قلیایی