تهیه گاز کلر از واکنش بین هیدروکلریک اسید(جوهر نمک) و پتاسیم پر منگنات