اثر آب اکسیژنه بر روی آب چغندر در محیط اسیدی، بازی و خنثی