کلرات های فلزی وقتی حرارت داده شوند به کلرید فلز و اکسیژن تجزیه می شوند