چگونه منیزیم اکسید و روی اکسید را با استفاده از محلول سدیم هیدرو اکسید شناسایی کنیم