واکنش دهنده محدود ساز و اضافی حل مسائل به روش استوکیومتری و از روش تناسب(کنکوری) به دست آوردن فرمول تجربی و مولکولی اغلب پرسش های تستی در این برنامه از تست های کنکور سراسری