واکنش دهنده محدود ساز و اضافی حل مسائل به روش استوکیومتری و از روش تناسب(کنکوری) به دست آوردن فرمول تجربی و مولکولی اغلب پرسش های تستی در این برنامه از تست های کنکور سراسری

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴

معرفی برنامه از اتم تا استوکیومتری

در این برنامه هشت جلسه کلاس کنکور شیمی(چهار جلسه تدریس و چهار جلسه تست) گنجانده شد که شامل بخش های: اتم: مواد خالص و نا خالص، […]