تفاوت واکنش گاز کلر با سود سرد و رقیق و گرم و غلیظ