ویژگی های دینامیکی و تحلیل اقتصادی سیستم های CCHP مبتنی بر پیل های سوختی پلیمری با راه حل های مختلف رطوبت زدایی