چگونه غلظت سولفوریک اسید را بفهمیم؟

چگونه غلظت سولفوریک اسید را بفهمیم؟

چگونه غلظت سولفوریک اسید یا هر اسید دیگر را به سرعت اندازه گیری کنیم؟

در آزمایشگاه به ویژه آزمایشگاه های قدیمی زیاد پیش می آید که بر چسب غلظت و مشخصات اسید به مرور زمان از بین می رود و یا شاید در کارخانه ای کار می کنید که یکی از مواد تولیدی شما و یا مواد مصرفی که از بیرون از کارخانه می خرید سولفوریک اسید است و شما نیاز دازید به سرعت غلظت آن را مشخص کنید یکی از سریع ترین راه ها برای پیدا کردن غلظت این اسید این است که ابتدا چگالی اسید را مشخص کنید برای این منظور با یک پیپت ده سی سی، مقدار ۱۰ سی سی (میلی لیتر) اسید را با ترازو وزن کنید سپس عدد ترازو را بر ۱۰ تقسیم کنید تا چگالی اسید به دست آید

اکنون می توانید با استفاده از جدول چگالی به درصد، ویژه ی سولفوریک اسید، از روی چگالی، درصد را پیدا کنید. اگر این جدول را ندارید با جستجوی واژه ی زیر در گوگل آن را پیدا کنید:

Percent to density sulfuric acid table

برای راحتی شما یک جدول اینجا آورده ایم:

% (H2SO4) Density ρ at 20°C g (H2SO4 )/l mol (H2SO4)/l respectively
mol (SO3)/l
% (SO3) g (SO3) /l
۱ ۱,۰۰۵۱ ۱۰,۰۵ ۰,۱۰۳ ۰,۸۲ ۸,۲
۲ ۱,۰۱۱۸ ۲۰,۲۴ ۰,۲۰۶ ۱,۶۳ ۱۶,۵۲
۳ ۱,۰۱۸۴ ۳۰,۵۵ ۰,۳۱۲ ۲,۴۵ ۲۴,۹۴
۴ ۱,۰۲۵۰ ۴۱,۰۰ ۰,۴۱۸ ۳,۲۷ ۳۳,۴۷
۵ ۱,۰۳۱۷ ۵۱,۵۹ ۰,۵۲۶ ۴,۰۸ ۴۲,۱۱
۶ ۱,۰۳۸۵ ۶۲,۳۱ ۰,۶۳۵ ۴,۹۰ ۵۰,۸۶
۷ ۱,۰۴۵۳ ۷۳,۱۷ ۰,۷۴۶ ۵,۷۱ ۵۹,۷۳
۸ ۱,۰۵۲۲ ۸۴,۱۸ ۰,۸۵۸ ۶,۵۳ ۶۸,۷۱
۹ ۱,۰۵۹۱ ۹۵,۳۲ ۰,۹۷۲ ۷,۳۵ ۷۷,۸۱
۱۰ ۱,۰۶۶۱ ۱۰۶,۶ ۱,۰۸۷ ۸,۱۶ ۸۷,۰۳
۱۱ ۱,۰۷۳۱ ۱۱۸,۰ ۱,۲۰۳ ۸,۹۸ ۹۶,۳۶
۱۲ ۱,۰۸۰۲ ۱۲۹,۶ ۱,۳۲۱ ۹,۸۰ ۱۰۵,۸
۱۳ ۱,۰۸۷۴ ۱۴۱,۴ ۱,۴۴۲ ۱۰,۶۱ ۱۱۵,۴
۱۴ ۱,۰۹۴۷ ۱۵۳,۳ ۱,۵۶۳ ۱۱,۴۳ ۱۲۵,۱
۱۵ ۱,۱۰۲ ۱۶۵,۳ ۱,۶۸۵ ۱۲,۲۴ ۱۳۴,۹
۱۶ ۱,۱۰۹۴ ۱۷۷,۵ ۱,۸۱۰ ۱۳,۰۶ ۱۴۴,۹
۱۷ ۱,۱۱۶۸ ۱۸۹,۹ ۱,۹۳۶ ۱۳,۸۸ ۱۵۵,۰
۱۸ ۱,۱۲۳۴ ۲۰۲,۴ ۲,۰۶۳ ۱۴,۶۹ ۱۶۵,۲
۱۹ ۱,۱۳۱۸ ۲۱۵,۰ ۲,۱۹۲ ۱۵,۵۱ ۱۷۵,۵
۲۰ ۱,۱۳۹۴ ۲۲۷,۹ ۲,۳۲۴ ۱۶,۳۳ ۱۸۶,۰
۲۱ ۱,۱۴۷۱ ۲۴۰,۹ ۲,۴۵۶ ۱۷,۱۴ ۱۹۶,۶
۲۲ ۱,۱۵۴۸ ۲۵۴,۱ ۲,۵۹۱ ۱۷,۹۶ ۲۰۷,۴
۲۳ ۱,۱۶۲۶ ۲۶۷,۴ ۲,۷۲۶ ۱۸,۷۷ ۲۱۸,۳
۲۴ ۱,۱۷۰۴ ۲۸۰,۹ ۲,۸۶۴ ۱۹,۵۹ ۲۲۹,۳
۲۵ ۱,۱۷۸۳ ۲۹۴,۶ ۳,۰۰۴ ۲۰,۴۱ ۲۴۰,۵
۲۶ ۱,۱۸۶۲ ۳۰۸,۴ ۳,۱۴۴ ۲۱,۲۲ ۲۵۱,۸
۲۷ ۱,۱۹۴۲ ۳۲۲,۴ ۳,۲۸۷ ۲۲,۰۴ ۲۶۳,۲
۲۸ ۱,۲۰۲۳ ۳۳۶,۶ ۳,۴۳۲ ۲۲,۸۶ ۲۷۴,۸
۲۹ ۱,۲۱۰۴ ۳۵۱,۰ ۳,۵۷۹ ۲۳,۶۷ ۲۸۶,۵
% (H2SO4) Density ρ at 20°C g (H2SO4 )/l mol (H2SO4)/l respectively
mol (SO3)/l
% (SO3) g (SO3) /l
۳۰ ۱,۲۱۸۵ ۳۶۵,۶ ۳,۷۲۸ ۲۴,۴۹ ۲۹۸,۴
۳۱ ۱,۲۲۶۷ ۳۸۰,۳ ۳,۸۷۸ ۲۵,۳۱ ۳۱۰,۵
۳۲ ۱,۲۳۴۹ ۳۹۵,۲ ۴,۰۲۹ ۲۶,۱۲ ۳۲۲,۶
۳۳ ۱,۲۴۳۲ ۴۱۰,۳ ۴,۱۸۳ ۲۶,۹۴ ۳۳۴,۹
۳۴ ۱,۲۵۱۵ ۴۲۵,۵ ۴,۳۳۸ ۲۷,۷۵ ۳۴۷,۳
۳۵ ۱,۲۵۹۹ ۴۴۱,۰ ۴,۴۹۶ ۲۸,۵۷ ۳۶۰,۰
۳۶ ۱,۲۶۸۴ ۴۵۶,۶ ۴,۶۵۶ ۲۹,۳۹ ۳۷۲,۸
۳۷ ۱,۲۷۶۹ ۴۷۲,۵ ۴,۸۱۸ ۳۰,۲۰ ۳۸۵,۶
۳۸ ۱,۲۸۵۵ ۴۸۸,۵ ۴,۹۸۱ ۳۱,۰۲ ۳۹۸,۸
۳۹ ۱,۲۹۴۱ ۵۰۴,۷ ۵,۱۴۶ ۳۱,۸۴ ۴۱۲,۰
۴۰ ۱,۳۰۲۸ ۵۲۱,۱ ۵,۳۱۳ ۳۲,۶۵ ۴۲۵,۴
۴۱ ۱,۳۱۱۶ ۵۳۷,۸ ۵,۴۸۳ ۳۳,۴۷ ۴۳۹,۰
۴۲ ۱,۳۲۰۵ ۵۵۴,۶ ۵,۶۵۵ ۳۴,۲۸ ۴۵۲,۷
۴۳ ۱,۳۲۹۴ ۵۷۱,۶ ۵,۸۲۸ ۳۵,۱۰ ۴۶۶,۶
۴۴ ۱,۳۳۸۴ ۵۸۸,۹ ۶,۰۰۴ ۳۵,۹۲ ۴۸۰,۸
۴۵ ۱,۳۴۷۶ ۶۰۶,۴ ۶,۱۸۳ ۳۶,۷۳ ۴۹۵,۰
۴۶ ۱,۳۵۶۹ ۶۲۴,۲ ۶,۳۶۴ ۳۷,۵۵ ۵۰۹,۵
۴۷ ۱,۳۶۶۳ ۶۴۲,۲ ۶,۵۴۸ ۳۸,۳۷ ۵۲۴,۲
۴۸ ۱,۳۷۵۸ ۶۶۰,۴ ۶,۷۳۴ ۳۹,۱۸ ۵۳۹,۰
۴۹ ۱,۳۸۵۴ ۶۷۸,۸ ۶,۹۲۱ ۴۰,۰۰ ۵۵۴,۲
۵۰ ۱,۳۹۵۱ ۶۹۷,۶ ۷,۱۱۳ ۴۰,۸۲ ۵۶۹,۵
۵۱ ۱,۴۰۴۹ ۷۱۶,۵ ۷,۳۰۶ ۴۱,۶۳ ۵۸۴,۹
۵۲ ۱,۴۱۴۸ ۷۳۵,۷ ۷,۵۰۱ ۴۲,۴۵ ۶۰۰,۶
۵۳ ۱,۴۲۴۸ ۷۵۵,۱ ۷,۶۹۹ ۴۳,۲۶ ۶۱۶,۴
۵۴ ۱,۴۳۵۰ ۷۷۴,۹ ۷,۹۰۱ ۴۴,۰۸ ۶۳۲,۵
۵۵ ۱,۴۴۵۳ ۷۹۴,۹ ۸,۱۰۵ ۴۴,۹۰ ۶۴۸,۶
۵۶ ۱,۴۵۵۷ ۸۱۵,۲ ۸,۳۱۲ ۴۵,۷۱ ۶۶۵,۵
۵۷ ۱,۴۶۶۲ ۸۳۵,۷ ۸,۵۲۱ ۴۶,۵۳ ۶۸۲,۲
۵۸ ۱,۴۷۶۸ ۸۵۶,۵ ۸,۷۳۳ ۴۷,۳۵ ۶۹۹,۳
۵۹ ۱,۴۸۷۵ ۸۷۷,۶ ۸,۹۴۸ ۴۸,۱۶ ۷۱۶,۴
% (H2SO4) Density ρ at 20°C g (H2SO4 )/l mol (H2SO4)/l respectively
mol (SO3)/l
% (SO3) g (SO3) /l
۶۰ ۱,۴۹۸۳ ۸۹۹,۰ ۹,۱۶۶ ۴۸,۹۸ ۷۳۳,۹
۶۱ ۱,۵۰۹۱ ۹۲۰,۶ ۹,۳۸۶ ۴۹,۷۹ ۷۵۱,۴
۶۲ ۱,۵۲۰۰ ۹۴۲,۴ ۹,۶۰۹ ۵۰,۶۱ ۷۶۹,۳
۶۳ ۱,۵۳۱۰ ۹۶۴,۵ ۹,۸۳۴ ۵۱,۴۳ ۷۸۷,۴
۶۴ ۱,۵۴۲۱ ۹۸۶,۹ ۱۰,۰۶ ۵۲,۲۴ ۸۰۵,۶
۶۵ ۱,۵۵۳۳ ۱۰۱۰ ۱۰,۳۰ ۵۳,۰۶ ۸۲۴,۲
۶۶ ۱,۵۶۴۶ ۱۰۳۳ ۱۰,۵۳ ۵۳,۸۸ ۸۴۳,۰
۶۷ ۱,۵۷۶۰ ۱۰۵۶ ۱۰,۷۷ ۵۴,۶۹ ۸۶۱,۹
۶۸ ۱,۵۸۷۴ ۱۰۷۹ ۱۱,۰۰ ۵۵,۵۱ ۸۸۰,۸
۶۹ ۱,۵۹۸۹ ۱۱۰۳ ۱۱,۲۵ ۵۶,۳۲ ۹۰۰,۵
۷۰ ۱,۶۱۰۵ ۱۱۲۷ ۱۱,۴۹ ۵۷,۱۴ ۹۲۰,۲
۷۱ ۱,۶۲۲۱ ۱۱۵۲ ۱۱,۷۵ ۵۷,۹۶ ۹۴۰,۲
۷۲ ۱,۶۳۳۸ ۱۱۷۶ ۱۱,۹۹ ۵۸,۷۷ ۹۶۰,۲
۷۳ ۱,۶۴۵۶ ۱۲۰۱ ۱۲,۲۵ ۵۹,۵۹ ۹۸۰,۶
۷۴ ۱,۶۵۷۴ ۱۲۲۶ ۱۲,۵۰ ۶۰,۴۱ ۱۰۰۱
۷۵ ۱,۶۶۹۲ ۱۲۵۲ ۱۲,۷۷ ۶۱,۲۲ ۱۰۲۲
۷۶ ۱,۶۸۱۰ ۱۲۷۸ ۱۳,۰۳ ۶۲,۰۴ ۱۰۴۳
۷۷ ۱,۶۹۲۷ ۱۳۰۳ ۱۳,۲۹ ۶۲,۸۶ ۱۰۶۴
۷۸ ۱,۷۰۴۳ ۱۳۲۹ ۱۳,۵۵ ۶۳,۶۷ ۱۰۸۵
۷۹ ۱,۷۱۵۸ ۱۳۵۵ ۱۳,۸۲ ۶۴,۴۹ ۱۱۰۷
۸۰ ۱,۷۲۷ ۱۳۸۲ ۱۴,۰۹ ۶۵,۳۰ ۱۱۲۸
۸۱ ۱,۷۳۸۳ ۱۴۰۸ ۱۴,۳۶ ۶۶,۱۲ ۱۱۴۹
۸۲ ۱,۷۴۹۱ ۱۴۳۴ ۱۴,۶۲ ۶۶,۹۴ ۱۱۷۱
۸۳ ۱,۷۵۹۴ ۱۴۶۰ ۱۴,۸۹ ۶۷,۷۵ ۱۱۹۲
۸۴ ۱,۷۶۹۳ ۱۴۸۶ ۱۵,۱۵ ۶۸,۵۷ ۱۲۱۳
۸۵ ۱,۷۷۸۶ ۱۵۱۲ ۱۵,۴۲ ۶۹,۳۹ ۱۲۳۴
۸۶ ۱,۷۸۷۲ ۱۵۳۷ ۱۵,۶۷ ۷۰,۲۰ ۱۲۵۵
۸۷ ۱,۷۹۵۱ ۱۵۶۲ ۱۵,۹۳ ۷۱,۰۲ ۱۲۷۵
۸۸ ۱,۸۰۲۲ ۱۵۸۶ ۱۶,۱۷ ۷۱,۸۳ ۱۲۹۵
۸۹ ۱,۸۰۸۷ ۱۶۱۰ ۱۶,۴۲ ۷۲,۶۵ ۱۳۱۴
۹۰ ۱,۸۱۴۴ ۱۶۳۳ ۱۶,۶۵ ۷۳,۴۷ ۱۳۳۳
۹۱ ۱,۸۱۹۵ ۱۶۵۶ ۱۶,۸۸ ۷۴,۲۸ ۱۳۵۲
۹۲ ۱,۸۲۴۰ ۱۶۷۸ ۱۷,۱۱ ۷۵,۱۰ ۱۳۷۰
۹۳ ۱,۸۲۷۹ ۱۷۰۰ ۱۷,۳۳ ۷۵,۹۲ ۱۳۸۸
۹۴ ۱,۸۳۱۲ ۱۷۲۱ ۱۷,۵۵ ۷۶,۷۳ ۱۴۰۵
۹۵ ۱,۸۳۳۷ ۱۷۴۲ ۱۷,۷۶ ۷۷,۵۵ ۱۴۲۲
۹۶ ۱,۸۳۵۵ ۱۷۶۲ ۱۷,۹۷ ۷۸,۳۶ ۱۴۳۸
۹۷ ۱,۸۳۶۴ ۱۷۸۱ ۱۸,۱۶ ۷۹,۱۸ ۱۴۵۴
۹۸ ۱,۸۳۶۱ ۱۷۹۹ ۱۸,۳۴ ۸۰,۰۰ ۱۴۶۹
۹۹ ۱,۸۳۴۲ ۱۸۱۶ ۱۸,۵۲ ۸۰,۸۱ ۱۴۸۲
۱۰۰ ۱,۸۳۰۵ ۱۸۳۱ ۱۸,۶۷ ۸۱,۶۳ ۱۴۹۴

سرچشمه جدول:

https://wissen.science-and-fun.de/chemistry/chemistry/density-tables/density-of-sulfuric-acid-and-sulfur-trioxide/

برای نمونه:

یک بشر را بر روی ترازوی دیجیتال قرار دادیم و صفر کردیم
با پیپیت ۱۰ سی سی از اسید با غلظت مجهول را درون بشر ریختیم، وزن آن ۱۰/۱۷ گرم بود

بنابراین چگالی اسید برابر ۱/۰۱۷ گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد اکنون با توجه به جدول این اسید ۳٪ است.

سرچشمه عکس:

http://sorwabuco.com/category/products/raw-materials/sulfuric-acid/

برای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.


7 نظر

  1. سلام. ببخشید من میخوام بدونم چطورمیتونم درمورداسبدسولفوریک وآب لیتر راتبدیل به گرم بکنم ممنونم

  2. با سلام
    این جدول تجربی هست یا با محاسبه به دست آمده؟

  3. مثلا دانسیته اسید ۸۵ درصد با محاسبه مستقیم با این جدول متفاوت هست!

  4. مهندس من ده سی سی اسید سولفوریک و وزن کردم عدد ۱۹٫۰۴ بدست آمد. خیلی هم دقیق انجام دادم. چرا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*