بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش

بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش

بالاترین و پایین ترین درجه اکسایش عناصر جدول تناوبی
درجه اکسایش متغییر در نافلزات و بسیاری از فلزات واسطه دیده می شود.
برای نافلزاتی مانند N , O , P , S , Cl , I پایین ترین درجه ی اکسایش ممکن برابر ظرفیت پایه ی آن عنصر با علامت منفی می باشد( می توانید شماره ی گروه این عناصر را منهای عدد هشت کنید تا پایین ترین درجه اکسایش این عناصر به دست آید) بنابراین پایین درجه اکسایش نیتروژن و فسفر ۳- می باشد( مثلآ در NH3 و PH3) و برای اکسیژن و گوگرد برابر ۲- می باشد( مانند H2O و H2S) و همچمین کلر و برم و ید برابر ۱- می باشد( مانند HCl , NaCl , HBr , KI)

بالاترین درجه اکسایش نا فلزات برابر تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت (یا شماره ی گروه اصلی) با علامت مثبت می باشد. بنابر این بالاترین درجه اکسایش نیتروژن و گوگرد و کلر به ترتیب ۵+ (HNO3) و ۶+ (H2SO4) و ۷+ (HClO4) می باشد. دو استثناء در این مورد فلئور و اکسیژن می باشند. دو عنصری که بالاترین الکترونگاتیوی را دارند. فليور به طور قراردادی همیشه در ترکیبات فقط درجه اکسایش ۱- دارد، و برای اکسیژن بالاترین درجه اکسایش فقط ۲+ (در F2O) می باشد.

برای عناصر واسطه پایین ترین درجه اکسایش برابر صفر است (در عناصر آزاد که با عنصر دیگری ترکیب نشده باشند). و بالاترین درجه اکسایش ممکن برابر تعداد الکترون های بیرونی اربیتال های ns,(n-1)d با علامت + می باشد. بنا بر این وانادیم با آرایش بیرونی ۴s2,3d3 بالاترین عدد اکسایشی که نشان می دهد برابر ۵+ می باشد مانند V2O5 و کروم با آرایش ۴s1,3d5 بالاترین درجه اکسایش ۶+ را نشان می دهد مانند CrO3 و K2Cr2O7 . فقط روتینیوم و اوسمیم در برخی ترکیبات درجه اکسایش ۸+ دارند. اما در هر سه ردیف عناصر واسطه فقط فلزاتی که در میانه ی ردیف هستند ترکیبات پایدار با بالاترین درجه اکسایش دارند.

فلزات بسیار الکتروپوزتیو گروه اول(فلزات قلیایی) و دوم(فلزات قلیایی خاکی) فقط یک درجه اکسایش را در ترکیبات از خود نشان می دهند ( به ترتیب ۱+ و ۲+ ) که برابر شماره ی گروه آن ها می باشد.

تست های مرتبط با این بخش

سرچشمه:
https://www.quora.com/What-is-the-formula-to-find-maximum-and-minimum-oxidation-number-of-an-element#

اپلیکیشن اکسایش کاهشبرای سهولت در بازبینی وب سایت شیمی کیمیکال و ده ها وب سایت شیمی ایرانی و خارجی دیگر و شبکه های اجتماعی مرتبط و همچنین سهولت در به اشتراک گذاری مطالب آن ها اپلیکیشن رایگان کیمیکال پلاس را نصب کنید.


یک نظر

  1. مفید بود مچکرم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*