دی ۸, ۱۳۹۶

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۱۰۱ تا ۱۱۲ مندلیوم, نوبلیوم, لارنسیوم, رادرفوردیوم, دوبنیوم, سیبورگیوم, بوریوم, هاسیوم, ماینتریوم, دارماستادیوم, رونتگنیوم, کوپرنسیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ […]