خطرات اسید سیا نیدریک و ترکیبات آن

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵

خطرات اسید سیا نیدریک و ترکیبات آن

در میان سموم می توان اسید سیانیدریک و املاح آن را (مانند سیانورپتاسیم KCN سیانور مر کوریکHg(CN)2 یکی از کشنده ترین سموم دانست. اسید سیانیدریک به […]