«تله گرد و غبار» در اطراف ستاره دور ممکن است معمای تشکیل سیاره را حل کند