بررسی انرژی کاویتاسیون در سیال با استفاده از امواج فراصوت در شرایط ترمودینامیک