تامیین گرمایش مبتنی بر هیدروژن برای دستیابی به کربن خالص