ابوالفضل امیراعظمی
کارشناس ارشد شیمی فیزیک


رزومه پارسی

 

 

 

 علیرضا کیانی دوست
کارشناس ارشد شیمی فیزیک(نانو شیمی)


رزومه پارسی

 

 

 

 نوشین تبریزی
کارشناسی مهندسی شیمی
مدرس برتر شیمی در شهر ساری و قائمشهر
مدرس نفرات برتر کنکور و آزمون های آزمایشی


رزومه پارسی