سه روش برای پیدا کردن واکنش دهنده محدود کننده، محصول تئوری