تهیه گاز کلر از اثر اسید کلریدریک بر بی اکسید منگنز