چرا آنتالپی پیوند F-F از انتالپی پیوند Cl-Cl کمتر است؟