منابع آب و روش های تصفیه آن

منابع آب و روش های تصفیه آن

چکیده
دسترسی به آب سالم جهت آشامیدن و مصارف بهداشتی همواره در طی ادوار مختلف از جمله اهداف مشترک همه ی انسانﻫﺎی این کرهی خاکی است. هدف از این نوشته ی پیش رو شناسایی منابع آب و دسته بندی آنﻫﺎ از نظر ظرفیت و توان ﺗﺄمین آب مورد نیاز جوامع و همچنین نحوه ی تصفیه آبﻫﺎی آلوده و قابل شرب نمودن این آبﻫﺎست. بدوﻥشک یکی از پراهمیتﺗﺮین مسائل جوامع مختلف سلامتی انسانﻫﺎست که این مهم درگرو نحوهی استفاده ی درست از طبیعت است. آب موجود در طبیعت در معرض انواع آلودگیﻫﺎی طبیعی و آلودگیﻫﺎی ناشی از دخالت انسان و آلایندﻩهایست که همه روزه سلامت آن را تهدید ﻣیکند. با پیشرفت علوم مختلف و دانشﺑﺸﺮ در همه ی زمینهﻫﺎ ازجمله تصفیه آب امروزه روشﻫﺎی مختلفی درجهت ازبینﺑﺮدن آلودگی آبﻫﺎی مختلف و تصفیه ی آنﻫﺎ بوجود آمده است، که مهمﺗﺮین این روشﻫﺎ در این نوشته گنجانده شده است. دراینجا منابع مختلف آب در کرهی زمین معرفی و راﻩکارهایی برای ازبین بردن آلودگیﻫﺎی این منابع آورده ﻣیشود.
سرفصل ها شامل:
فصل اول شامل:
مقدمه ی کلی
مهمﺗﺭین منابع آب دنیا
آلایندﻩهای آب آشامیدنی
روشﻫﺎی تصفیه ی.
فصل دوم شامل:
آشغاﻝگیری
انعقاد و لختهﺳﺎزی
ﺗﻪنشینی
هوادهی
فیلتراسیون
الکترودیالیز
تعویض یون
اسمزمعکوس
فلوئورزنی و فلوئورزدایی
جذب
کرﺑﻦفعال
اولترافیلتراسیون
گندزدایی
فصل سوم شامل:
نتیجه‌گیری
ضمیمه
منابع
(این مقاله شامل ۷۰ صفحه میباشد.)

پژوهشگر: سلماز حیدریان

این مقاله از طریق نصب اپلیکیشن اندرویدی به صورت دو فرمت word و pdf قابل خرید می باشد.

تصاویر اپلیکیشن در مارکت کیان دروید

برای دانلود مستقیم فایل نصب اپلیکیشن از مارکت کیان دروید بر روی آیکون زیر کلیک کنید.

قیمت ۵۰۰۰۰ تومان
smalldi

لینک عکس:
https://www.britannica.com/topic/water-purification

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*