انواع واکنش های شیمیایی

انواع واکنش های شیمیایی

بیشتر واکنش های شیمیایی را می توانیم به این چهار نوع زیر تقسیم بندی کنیم:

ترکیب

tar

A + B → AB
اکسید فلز → اکسیژن + فلز

۲Mg + O2 → ۲MgO

اکسید نافلز → اکسیژن + نافلز

C + O2 → CO2

باز → آب + اکسید فلزات قوی -گروه ۱ و۲

MgO + H2O → Mg(OH)2

اسید اکسیژن دار → آب + اکسید نافلزات

CO2 + H2O → H2CO3

نمک → نافلز + فلز

۲Na + Cl2 → ۲NaCl

برخی از نافلزات نیز با یکدیگر واکنش می دهند

۲P + 3Cl2 → ۲PCl3

این دو واکنش را نیز باید به خاطر بسپارید

N2 + 3H2 → ۲NH3

NH3 + H2O → NH4OH

تجزیه

taj

AB → A + B
کربنات های فلزی وقتی گرم شوند اکسید فلز و

کربن دی اکسید می دهند

CaCO3 → CaO + CO2

بیشتر هیدرو اکسید های فلزی وقتی گرم شوند به

اکسید فلز و آب تجزیه می شوند

Ca(OH)2 → CaO + H2O

کلرات های فلزی وقتی حرارت داده شوند به

کلرید فلز و اکسیژن تجزیه می شوند

۲KClO3 → ۲KCl + 3O2

برخی اسید ها اگر حرارت داده شوند

به اکسید نافلز و آب تجزیه می شوند

H2SO4 → H2O + SO3

برخی اکسید ها در اثر حرارت تجزیه می شوند

۲HgO → ۲Hg + O2

برخی مواد در اثر الکتریسیته تجزیه می شوند

۲H2O → ۲H2 + O2

۲NaCl → ۲Na + Cl2

جانشینی ساده

jans

A + BX → AX + B

یا
AX + Y → AY + X
جانشینی یک فلز در یک ترکیب با یک فلز فعال تر

به عبارت دیگر

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

جانشینی هیدروژن آب با یک فلز فعال-فلزات گروه اول و دوم

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

۲Na + 2H2O → ۲NaOH + H2

Mg + H2O → MgO + H2

جانشینی هیدروژن اسید با یک فلز فعال

فلزات بالای هیدروژن در سری الکترو شیمیایی

و باز

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

جانشینی یک نافلز در یک ترکیب با یک نافلز فعال تر

باز هم

عنصر + ترکیب → ترکیب + عنصر

Cl2 + 2NaBr → ۲NaCl + Br2

جانشینی دوگانه

jand

AX + BY → AY + BX
تشکیل رسوب

نمک + نمک → نمک + نمک

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

BaCl2 + Na2 SO4 → ۲NaCl + BaSO4

تشکیل گاز

اسید + نمک → نمک + اسید

HCl + FeS → FeCl2 + H2S

باز + نمک → نمک + باز

NaOH + NH4Cl → NaCl + NH4OH

تشکیل آب

اگر واکنش بین اسید و باز باشد، واکنش خنثی شدن نیز نامیده می شود

آب + نمک → باز + اسید

HCl + NaOH → NaCl + H2O

تشکیل یک فراورده همراه با تجزیه آن:

به طور کلی اگر یکی از فراورده ها کربنیک اسید باشد، آن به کربن دی اکسید و آب تجزیه می شود.

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

لینک عکسhttps://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_reaction

دانلود اپلیکیشن رایگان معادله واکنش بساز و موازنه کن6 نظر

  1. ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

  2. خیلی با حال و کار آمد بود هیچ سایت دیگه ای اینطوری ننوشته بود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*