محمود سعیدی.
هنرستان رازی فارغ التحصیل سال ۸۲
فارغ التحصیل رشته صنایع شیمیای مقطع کارشناسی دانشگاه شهرضا.سال ۸۷
فارغ التحصیل مقطع ارشد سال ۹۲دانشگاه شهرضا
۲سال سابقه در آزمایشگاه شرکت دی ام تی (پلی اکریل) وکار بادستگاهای اسپکتوفتومتری..کروماتوگرافی گازی.اتمیک.تست های خلوص.آب وتصفیه آب.

۵سال سابقه درشرکت صنایع شیمیای ایران به عنوان اپراتور وکارشناس تولیدوآشنایی با کارانواع پمپ ها.کمپرسورها. غربال ملکولی.الکیلاسیون.و‌….
هم اکنون شاغل در صنایع شیمیایی ایران.
تلفن:
09136002317