الهام کامران پور
کارشناس ارشد شیمی معدنی

 

 

 

 

 فهیمه کریمی
کارشناس ارشد شیمی معدنی


رزومه پارسی


رزومه انگلیسی

 

 ساناز کاظم زاده
دکتری شیمی معدنی


رزومه پارسی

 

 

 

 ناهید نجفی
کارشناس ارشد شیمی معدنی


رزومه پارسی

 

 

 

 مائده کوهی
کارشناس ارشد شیمی معدنی


رزومه انگلیسی