اثر مقدار بیندر در ثبات سایش چاپ با مواد رنگزای پیگمنت