نکات کنکوری شیمی ۲۲(واکنش پرمنگنات با گوگرد دی اکسید)