بایگانی برچسب : هاسیوم

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۱۰۱ تا ۱۱۲ مندلیوم, نوبلیوم, لارنسیوم, رادرفوردیوم, دوبنیوم, سیبورگیوم, بوریوم, هاسیوم, ماینتریوم, دارماستادیوم, رونتگنیوم, کوپرنسیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ... ادامه مطلب »