دی ۷, ۱۳۹۶

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۹۱ تا ۱۰۰ پروتاکتنیوم, اورانیوم, نپتونیوم, پلوتونیوم, آمریسیوم, کوریوم, برکلیوم, کالیفورنیوم, انشتینیوم, فرمیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر […]