طیف سنجی رامان

شهریور ۱۸, ۱۳۹۹

طیف سنجی رامان

در طیف سنجی رامان پراکندگی تابش توسط نمونه مورد مطالعه قرار می­گیرد و شامل هیچ کدام از فرایندهای جذب یا نشر نیست زیرا زمانیکه تابش الکترو […]