بایگانی برچسب : تهیه گاز کلر از اثر اسید کلریدریک بر بی اکسید منگنز

تهیه گاز کلر از اثر اسید کلریدریک بر بی اکسید منگنز

طرز تهیه گاز کلر از اثر اسید کلریدریک بر بی اکسید منگنز(در اثر حرارت). مواد لازم                                       وسایل لازم ۱-اسید کلریدریک ۴ نرمال                  ۱- ارلن بوخنر پیر کس ۳عدد ۲- بی اکسید منگنز                         ۲- چوب پنبۀ یک سوراخه ۳عدد ۳- آب مقطر               ... ادامه مطلب »