بررسی عوامل موثر در چگونگی و زمان نگهداری مواد غذایی