بایگانی برچسب : انشتینیوم

حقایق شیمی(عناصر)

عناصر ۹۱ تا ۱۰۰ پروتاکتنیوم, اورانیوم, نپتونیوم, پلوتونیوم, آمریسیوم, کوریوم, برکلیوم, کالیفورنیوم, انشتینیوم, فرمیوم لینک های کامل حقایق شیمی (عناصر) عناصر ۱ تا ۱۰ http://kimical.ir/fact6/ عناصر ۱۱ تا ۲۰ http://kimical.ir/fact5/ عناصر ۲۱ تا ۳۰ http://kimical.ir/fact7/ عناصر ۳۱ تا ۴۰ http://kimical.ir/fact8/ عناصر ۴۱ تا ۵۰ http://kimical.ir/fact9/ عناصر ۵۱ تا ۶۰ http://kimical.ir/fact10/ عناصر ۶۱ تا ۷۰ http://kimical.ir/fact11/ عناصر ۷۱ تا ۸۰ http://kimical.ir/fact12/ ... ادامه مطلب »