آیا می توان روی کلرید و سدیم کلرید را با استفاده از از سولفید هیدروژن شناسایی کرد