رزومه های صنایع شیمیایی


محمود سعیدی
کارشناس ارشد صنایع شیمیایی

 

 

 

 

 مارال احمدی
کارشناسی مهندسی صنایع


رزومه پارسی