جدول تناوبی(پرسش و پاسخ)

جدول تناوبی(پرسش و پاسخ)

با توجه به جدول تناوبی زیر پاسخ دهید



۱- کدامیک از عناصر تشکیل یون و ترکیبات رنگین می دهد؟
۲- کدام عنصر غیر فلز با نقطه ذوب و جوش زیاد می باشد؟
۳- کدام عنصر تشکیل یون با یک بار منفی می دهد؟
۴- کدام عنصر تشکیل کلریدی می دهد که در آب هیدرولیز می شود؟
۵- کدام عنصر فلز است، با آب واکنش می دهد، و برای هر مول فلز نیم مول هیدروژن آزاد می شود؟
۶- کدام عنصر فلز است، با آب واکنش می دهد، و برای هر مول فلز یک مول هیدروژن آزاد می شود؟
۷- کدام عنصر فلزی سخت است و چگالی بالایی دارد؟
۸- کدام عنصر/عناصر فلز هستند و چگالی پایینی دارند؟
۹- کدام عنصر نافلزی قوی است؟
۱۰- کدام عنصر/عناصر اکسید قلیایی می دهند؟
۱۱- کدام عنصر/عناصر اکسید اسیدی می دهند؟
۱۲- کدام عنصر شبه فلز است؟

برگرفته از کتاب تست های شیمی کالج های انگلستان

بر اساس شیمی یازدهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*