عدد اکسایش در برخی ترکیبات ویژه

عدد اکسایش در برخی ترکیبات ویژه

۱- عدد اکسایش آهن در Fe3O4 برابر ۸/۳ است. زیرا Fe3O4 مخلوطی از FeO و Fe2O3 به نسبت یک به یک است. که در اولی آهن ۲+ و دومی ۳+ است.

۲- عدد اکسایش کروم در CrO5 برابر ۶+ است. زیرا چهار اکسیژن پیوند پراکسید دارند درحالی که یک اکسیژن حالت اکسایش نرمال دارد. اگر x را عدد اکسایش کروم در CrO5 بدانیم:

x + ۱(-۲) + ۴(-۱)= ۰

x = +۶

۳- پرمنوسولفوریک اسید H2SO5 و پر اکسی دی سولفوریک اسید H2S2O8 یکی از اکسیژن ها به صورت پر اکسید پیوند دارد.

۴- در پودر بلیچ CaOCl2 دو اتم کلر هر کدام عدد اکسایش متفاوتی دارند زیرا ساختار پودر بلیچ به صورت زیر است:

Ca+2 , OCl-1 , Cl-1

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*