پرسش های آرایش الکترونی

پرسش های آرایش الکترونی

آرایش الکترونی پنج عنصر A تا E در زیر نشان داده شده است:
۱- کدامیک از عناصر فوق یک گاز نادر یا گاز بی اثر است؟
۲- کدامیک اکسیدی بوجود می آورد که به عنوان کاتالیزگر مورد استفاده قرار می گیرد؟
۳- کدامیک دارای بیشترین انرژی یونش در گروه خودش است؟
۴- کدامیک می تواند در شیشه های رنگی به کار رود؟
۵- کدام عنصر/عناصر با آب واکنش می دهند؟
۶- کدامیک با اکسیژن، اکسید قلیایی می دهند؟
۷- کدامیک شبه فلز است؟
۸- کدام عنصر/عناصر فلز هستند؟
۹- کدام عنصر/عناصر نافلز هستند؟
۱۰- بالاترین درجه اکسایش کدام عنصر ۴+ است؟

برگرفته از کتاب تست های شیمی کالج های انگلستان

بر اساس شیمی یازدهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*