نکات کنکوری شیمی ۲۵ (واکنش اکسید های نافلز با آب)

نکات کنکوری شیمی ۲۵ (واکنش اکسید های نافلز با آب)

واکنش نا فلزات با آب
در انواع واکنش های شیمیایی و همچنین در اپلیکیشن معادله واکنش بساز و موازنه کن گفتیم اکسید نافلز با آب طی یک واکنش ترکیب، اسید اکسیژن دار می دهد. این نوع واکنش ها غیر اکسایش کاهش هستند مانند:


درجه اکسایش بور ۳+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه سوم اصلی)
B2O3 + 3H2O → ۲H3BO3

درجه اکسایش کربن ۴+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه چهارم اصلی)
CO2 + H2O → H2CO3

درجه اکسایش نیتروژن ۳+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه پنجم اصلی)
N2O3 + H2O → ۲HNO2

درجه اکسایش نیتروژن ۵+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه پنجم اصلی)
N2O5 + H2O → ۲HNO3

درجه اکسایش فسفر ۳+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه پنجم اصلی)
P4O6 + 6H2O → ۴H3PO3

درجه اکسایش فسفر ۵+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه پنجم اصلی)
P4O10 + 6H2O → ۴H3PO4

درجه اکسایش گوگرد ۴+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه ششم اصلی)
SO2 + H2O → H2SO3

درجه اکسایش گوگرد ۶+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه ششم اصلی)
SO3 + H2O → H2SO4

درجه اکسایش کلر ۱+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه هفتم اصلی)
Cl2O + H2O → ۲HClO

درجه اکسایش کلر ۳+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه هفتم اصلی)
Cl2O3 + H2O → ۲HClO2

درجه اکسایش کلر ۵+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه هفتم اصلی)
Cl2O5 + H2O → ۲HClO3

درجه اکسایش کلر ۷+ بدون تغییر درجه(عنصر گروه هفتم اصلی)
Cl2O7 + H2O → ۲HClO4


دیگر هالیدهای اکسیژن هم همانند واکنش های اکسیدهای کلر با آب واکنش می دهند بجز فلئور


واکنش زیر وارونه ی تسهیم نا متناسب است که در طرف اول دو اکسیژن یکی در OF2 با درجه ی اکسایش ۲+ و دیگری در آب با درجه اکسایش ۲- هر دو در طرف دوم به صفر می رسند
OF2 + H2O → ۲ HF + O2
اما برخی از این نوع واکنش ها اکسایش کاهش هستند مانند نیتروژن دی اکسید و کلر دی اکسید، در این واکنش ها نافلز هم اکسید می شود و هم کاهش می یابد(واکنش تسهیم نا متناسب):


نیتروژن در طرف اول دارای درجه اکسایش ۴+ است که به ۵+ و ۲+ در طرف دوم تبدیل می شود(عنصر گروه پنجم اصلی)
۳NO2 + H2O → ۲HNO3 + NO
کلر در طرف اول دارای درجه اکسایش ۴+ است که به ۵+ و ۱- در طرف دوم تبدیل می شود(عنصر گروه هفتم اصلی)
ClO2 + H2O → HClO3 + HCl
Cl2O + H2O → O2 + 2HCl


در واکنش زیر کلر کاهش می یابد و اکسیژن اکسید می شود(عنصر گروه هفتم اصلی)
Cl2O + H2O → O2 + 2HCl
چند نمونه تست کنکور:
۱- در واکنش ۶ مول گاز نیتروژن دی اکسید با آب، چند گرم اسید تشکیل می شود؟(سراسری ریاضی سال ۷۶)
H=1 , N=14 , O=16
۱) ۱۲۶
۲) ۱۸۹
۳) ۲۵۲
۴) ۳۱۵
جواب:


۲- در واکنش ۰/۱ مول فسفر(III) اکسید با آب، چند گرم ترکیب جدید تشکیل می شود؟( سراسری تجربی ۷۶)
H=1 , P=31 , O=16
۱) ۲۸/۵
۲) ۳۲/۸
۳) ۳۸/۴
۴) ۴۴/۶
جواب:

۳) اگر ۰/۱ مول فسفر(V)اکسید و ۰/۱ مول فسفر(III)اکسید به طور جداگانه با آب واکنش دهند، تفاوت جرم دو ماده حاصل از واکنش آن ها چند گرم است؟( سراسری تجربی و ریاضی ۷۷)
H=1 , P=31 , O=16
۱) ۱۲/۲
۲) ۹/۶
۳) ۶/۴
۴) ۳/۲

جواب: اگر به روش تست قبل تعداد گرم فسفریک اسید را به دست آوریم و از تعداد گرم فسفرو اسید کم کنیم می شود:

۳۹/۲-۳۲/۸= ۶/۴

اپلیکیشن اکسایش کاهشسرچشمه ها:
https://www.britannica.com/science/oxide/Nonmetal-oxides

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*