نکات کنکوری شیمی (۹) تعادل ها

نکات کنکوری شیمی (۹) تعادل ها

نکته ی دیگری که در تست های کنکور وجود دارد این است که گاهی غلظت ها را مولار نمی دهند. همان طور که گفته شد برای محاسبه ثابت تعادل غلظت ها باید مولار باشند. بنابراین پیش از قرار دادن اعداد در معادله ثابت تعادل باید ابتدا غلظت های مولار را به دست آورد.

نمونه ها:

۱) اگر در تعادل گازی زیر در یک ظرف یک لیتری مقدارآمونیاک، نیتروژن و هیدروژن به ترتیب ۱/۷، ۱۴ و ۴ گرم باشد مقدار ثابت تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟ (N=14 و H=1)


N2 + 3H2 2NH3

۱) ۰/۰۰۲۵
۲) ۰/۰۰۱۵
۳) ۲۰۰
۴) ۴۰۰

خوب به نظر شما در این تست غلظت ها بر چه اساس داده شده است؟
دقت کنید، می گوید در یک ظرف یک لیتری از طرف دیگر مقادیر را بر حسب گرم داده است پس غلظت ها گرم بر لیتر است که باید ابتدا به مولار تبدیل و سپس در رابطه ی ثابت تعادل قرار داده شود.

اگر هنوز غلظت ها را یاد نگرفته اید از اپلیکیشن آموزش محلول ها استفاده کنید.

 

 

۲) یک دهم مول فسفر پنتا کلرید را در ظرف سر بسته ی ۱۰ لیتری تا برقراری تعادل:

گرم می کنیم، در صورتی که مقدار PCl5 در حالت تعادل برابر ۰/۰۳ مول باشد، مقدار ثابت تعادل (K) در این دما کدام است؟

۱) ۰/۰۰۰۲۸
۲) ۰/۰۰۰۱۳
۳) ۰/۰۰۲۲
۴) ۰/۰۱۶

گزینه ی ۴

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*