نکات کنکوری شیمی (۲)

نکات کنکوری شیمی (۲)

واکنش فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با آب
فلزات قلیایی و قلیایی خاکی هر دو با آب واکنش می دهند و باز(هیدرواکسید فلز) و هیدروژن تولید می کنند نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که هر مول فلز قلیایی با آب نیم مول هیدروژن و هر مول فلز قلیایی خاکی با آب یک مول هیدروژن تولید می کند در شکل زیر واکنش این دو نوع فلز با آب نشان داده شده است که اولی فلز قلیایی و دومی قلیایی خاکی است.

از طرف دیگر در گروه های فلزات در جدول تناوبی از بالا به پایین فعالیت شیمیایی فلزات افزایش می یابد( برخلاف گروه های نافلزی که فعالیت شیمیایی آن ها در یک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد)
همچنین در یک دوره جدول تناوبی از چپ به راست به تدریج از خواص فلزی کاسته و به خواص نافلزی افزوده می شود. پس فعالیت شیمیایی فلزات قلیایی بیشتر از فلزات قلیایی خاکی است.

خوب اکنون با این توضیحات تست زیر را مرور می کنیم:

سه صدم مول از یک عنصر با آب، در شرایط معمولی واکنش داده و ۶۷۲ میلی لیتر گاز هیدروژن آزاد می کند. دوره و گروه این عنصر در جدول تناوبی به کدام صورت زیر می تواند باشد؟

۱) دوم، IA
۲) دوم، IIA
۳) سوم، IIA
۴) چهارم، IIIA

خوب از آنجایی که فقط عناصر گروه ۱ و ۲ در شرایط معمولی با آب واکنش داده و هیدروژن تولید می کنند پس گزینه ی چهار که عنصر گروه ۳ را معرفی می کند اشتباه است اما کدامیک از گزینه های دیگر درست است؟

ما گفتیم عناصر گروه اول به ازای هر مول فلز نیم مول هیدروژن و عناصر کروه دوم به ازای هر مول فلز یک مول هیدروژن تولید می کند پس با یک تناسب می توانیم گروه آن را پیدا کنیم:

می دانیم هر مول از گاز در شرایط متعارفی ۲۲/۴ لیتر یا ۲۲۴۰۰ میلی لیتر حجم اشغال می کند پس از آنجایی که به ازای هر مول فلز، ۲۲۴۰۰ میلی لیتر( یک مول) گاز حاصل شده پس نشان می دهد عنصر مجهول فلز قلیایی خاکی(گروه دوم) است. در این صورت گزینه ی درست یا دو است یا سه، چون فعالیت شیمیایی فلزات از بالا به پایین افزایش می یابد پس عنصر گزینه ی ۳ فعالتر است و با آب آسان تر واکنش می دهد و گزینه ی درست همان ۳ است.

برای مطالعه ی بیشتر و درک عمیق تر اپلیکیشن های معادله وا کنش بساز و موازنه کن و از اتم تا استوکیومتری را نصب و استفاده کنید.

همچنین فایل تصویری زیر را دانلود و تست های شماره: ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۴ ، ۲۳۵ ، ۲۳۷ را حل کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*