نکات کنکوری شیمی ۱۷ (اکسایش کاهش)

نکات کنکوری شیمی ۱۷ (اکسایش کاهش)

ضرایب NO و آب در معادله ی زیر بعد از موازنه به ترتیب عبارت است از:


Hg + HNO3 → Hg2+ + NO3 + NO + H2O

۱) ۳ و ۲
۲) ۲ و ۳
۳) ۲ و ۴
۴) ۶ و ۴

خوب ابتدا باید درجه اکسایش ها را پیدا کنیم سپس عناصری که تغییر درجه داشته اند را باید تغییر درجه آن ها را عوض کنیم یعنی تغییر درجه عنصری که اکسید شده را بدهیم به عنصری که کاهش یافته و بر عکس فقط یکی از نکاتی که این واکنش دارد این است که نیتروژن یک جا تغییر عدد اکسایش داشته NO و جای دیگر نداشتهNO3
در این مورد ابتدا باید تغییر عدد اکسایش را طرف دوم اعمال کنیم سپس تعداد نیتروژن هایی که تغییر کرده و تغییر نکرده را طرف دوم بشماریم و در طرف اول ضریب مناسب را بنویسیم:

خوب در طرف دوم ضریب Hg مشخص شد که ۳ است که ضریب ۳ را به Hg در طرف اول هم می دهیم و ضریب NO برابر ۲ است اما وپیش از این که ضریب نیتروژن ها در طرف اول را بنویسیم باید ضریب NO3 در طرف اول مشخص شود، اما چگونه؟
این را به خاطر داشته باشید که یک واکنش اکسایش کاهش نه تنها از نظر عنصر و یون بلکه از نظر بار نیز باید موازنه باشد، همان طور که می بینید طرف اول هیچ باری وجود ندارد پس طرف دوم هم جمع جبری بارها باید صفر شود آز آنجایی که ضریب Hg2+ برابر ۳ شده است پس بار مثبت برابر ۳x۲=۶ می شود پس ضریب NO3 هم باید ۶ باشد تا جمع جبری بارهای مثبت و منفی برابر صفر شود. اکنون که ضریب یون نیترات هم مشخص شد همه ی نیتروژن ها را در طرف دوم می شماریم ۶+۲=۸ و به طرف اول اعمال می کنیم و از آنجا با توجه به مشخص شدن تعداد هیدروژن در طرف اول(۸) ضریب ۴ برای آب در طرف دوم می نویسیم تا تعداد هیدروژن در طرف دوم هم ۴x۲=۸ شود.

پس ضریب NO و آب به ترتیب ۲ و چهار (گزینه ی۳) می شود دقت کنید سوال را به گونه ای داده است که شما برای جواب دادن باید تا آخر معادله را موازنه کنید چون ضریب آب آخرین ضریبی است که پیدا می شود.

اپلیکیشن اکسایش کاهش


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*