محاسبات مولالیته ۱

محاسبات مولالیته ۱

در ادامه ی درس های گذشته محاسبات مولاریته (http://kimical.ir/molarity) و تفاوت مولاریته و مولالیته (http://kimical.ir/molarmolal) اکنون چند مسئله از مولالیته حل می کنیم.

پرسش ۱- محلول سولفوریک اسید با غلظت ۸/۰۱ مولال با چگالی ۱/۳۵۴ گرم بر لیتر موجود است. مولاریته آن را حساب کنید؟

حل:

ادامه

پرسش ۲- مولالیته ی محلولی از سولفوریک اسید با غلظت ۵۷۱/۴ گرم بر لیتر و چگالی ۱/۳۲۹ گرم بر سانتی متر مکعب را حساب کنید؟

حل:

ادامه

پرسش ۳- محلولی ساخته ایم با رقیق کردن ۳/۳ میلی لیتر استن با چگالی ۰/۷۸۹ گرم بر سانتی متر مکعب با آب، تا این که حجم محلول را به ۷۵ میلی لیتر رساندیم. چگالی محلول ۰/۹۹۳ گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. مولاریته، مولالیته و کسر مولی استن در این محلول را حساب کنید.

حل:

ادامه

این داستان ادامه دارد

اپلیکیشن آموزش محلول ها:سرچشمه:
https://www.chemteam.info/Solutions/Molality-probs1-to-10.html

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*