رنگ ترکیبات منگنز در حالات اکسایش مختلف

رنگ ترکیبات منگنز در حالات اکسایش مختلف

همانند وانادیم، ترکیبات منگنز در حالات اکسایش مختلف دارای تعداد الکترون مختلفی هستند که آن منجر به رنگ های مختلفی می شود.
یون منگنز(II) به رنگ صورتی کم رنگ،
منگنز(III) ،برای مثال در منگنز(III) هیدرواکسید، رسوب قهوه ای تیره،
منگنز(IV) برای مثال در منگنز(IV) اکسید، جامد سیاه،
و منگنز(VI) در محلول منگنات، سبز
و منگنز(VII) در محلول پرمنگنات بنفش است.

http://www1.flatworldknowledge.com/