دستگاه کروماتوگرافی و ترکیب های شیمیایی گیاهان

دستگاه کروماتوگرافی و ترکیب های شیمیایی گیاهان

کروماتوگرافی یک روش آزمایشگاهی برای جداسازی مخلوط است. این مخلوط درمایعی به نام فاز متحرک حل می شود ، که آن را از طریق ساختاری نگه می دارد که ماده دیگری به نام فاز ثابت را در اختیار دارد . اجزای مختلف مخلوط با سرعت های مختلفی حرکت می کنند وباعث جدا سازی آنها می شوند . جدایی مبتنی بر تقسیم دیفرانسیل بین مراحل موبایل وثابت است . اختلاف ظریف درضریب پارتیشن یک ترکیب منجر به حفظ افتراقی در فاز ثابت شده ودر نتیجه برجدایی تاثیر می گذارد. کروماتوگرافی ممکن است مقدماتی یاتحلیلی باشد . هدف از کروماتوگرافی مقدماتی ، جدا کردن اجزای یک مخلوط برای استفاده بعدی است وبنا براین نوعی تصفیه است . کروماتوگرافی تحلیلی به طور معمول با مقادیر کمتری از مواد انجام می شود وبرای تعیین حضور یا اندازه گیری نسبت های نسبی آنالیت ها در یک مخلوط است . این دو از هم ممتایز نیستند.
برگ اسفناج(ترکیب شیمیایی): ید،لسیتین،کاپونین،دوشو،کاروتن،کلروفیل،ساپونین،ویتامین
آمید،اسیدفسفریک،اسپیناسین،فولیک اسید،اکسالات دوپتاسیم،کاروتنوئید.

برگ اوکالیپتوس (ترکیب شیمیایی):
یک ماده ی تلخ،تانن،پی نن سسکی ترین،الکل،اسانسی شامل۷۰درصد اکالیپتول که سینئولوکاژه پوتول نیزگفته میشود.
گل استوخدوس(ترکیب شیمیایی):
اسانس روغنی،اسانس اسپیک،اترهای لینالیل وژیلا نیل،ژرانیول،پینن،سینئول،تانن،فنکن،بورنئول
گل بابونه ی رومی(ترکیب شیمیایی):
انتمیک اسید،یک گلوکزید تلخ،یک الکالو ئید به نام آنتمین،سولفور،اسانسروغن آنته من،اسانسی شامل استرها،اسیدها،الکل ها،آنتمول وآزولن ها .

برگ باروسما(ترکیب شیمیایی):
یک اسانس روغنی،رزین،موسیلاژ،گلو کوز هسپریدین
گیاه براهمی (ترکیب شیمیایی):
آلکالوئیدی به نام هرپسیتین،الکالوئید براهمین،یک استرول،یک ساپونین،هر ساپونین،بتولیک اسید، استیگماسترول به حالت آزاد،سه باز به نام های بی اکسالات۱،بی اکسلات۲،بی ۳کلروپلاتینات.
گیاه برنجاسف (ترکیب شیمیایی):
یک ماده ی عامل تلخ،ماده ی آدنین،مواد رزینی،آرتمیزین،تانن،اسانسروغنی فرارشامل سینئول وموادپی نن وتو یون وترپن
گیاه برونا(ترکیب شیمیایی):
یک ماده تلخ،اورسولیک اسید،اسانسروغنی فرار،اسانس دی،کامفور
گیاه پای خر(ترکیب شیمیایی):
نوعی ازفیتوسترین،تاراکسانتین،فارادیول،تانن،لعاب،یک گلوکوزیدتلخ
گیاه پای گرگ(ترکیب شیمیایی):
نیکوتین،سه آلکالوئیدبه نام های لیکوپودین وکلاواتینوکلاواتوکسین
گل پنیرک(ترکیب شیمیایی):
ماده ی رنگی به نام مالوین،لعاب شامل موادال.آرابینوزوال،رامنوزودی وگالاکتورونیک اسید
گیاه پولونیا(ترکیب شیمیایی):ماده ی شیمیایی پاولونیااسید در ان وجود دارد.
برگ حنا(ترکیب شیمیایی ):
ماده ی اوکسی نافتوکینون به نام لاوسون،یک رزین محلول دراتر،موادچرب،تانن،هنوتانیک اسید
گل رازقی(ترکیب شیمیای):
اسانس شامل فورمیک اسید،بنزوئیک اسیدواستیک اسید،آنترانیل اسید،متیل استر،سسکی ترپن الکل

نویسنده:امیرحسین غریبی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*