رزومه های شیمی معدنی


الهام كامران پور
کارشناس ارشد شیمی معدنی

 

 

 

 

 فهیمه کریمی
کارشناس ارشد شیمی معدنی


رزومه پارسی


رزومه انگلیسی

 

 ساناز کاظم زاده
دکتری شیمی معدنی


رزومه پارسی

 

 

 

 ناهید نجفی
کارشناس ارشد شیمی معدنی


رزومه پارسی